Ключар, Ключарски услуги за дома и офиса

 
 

en

ПРОФЕСИОНАЛЕН,КВАЛИФИЦИРАН КЛЮЧАР 

0878 333 959

 КЛЮЧАРСКИ УСЛУГИ, АВАРИЙНО ОТКЛЮЧВАНЕ 24 ЧАСА, 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА, НА ДОМОВЕ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И МАЗЕТА.

  

Загубили сте ключа си, забравили сте го от вътрешната страна на вратата или искате да повишите сигурността на вашия дом, офис, магазин, гараж или мазе, тогава потърсете нас. Нашият ключар ще ви посети в удобно за вас време, за да ви помогне или посъветва.

 

-         Нашият професионален ключар е денонощно на разположение за: 

-       Отключване на брави при загубен или счупен ключ

-       Смяна на патронници и брави

 -      Монтаж на секюрити системи 

-       Монтаж на допълнителни брави

-       Монтаж на допълнителна брава ГЕРДА (GERDA)

-       Отключване на касови брави

-       Прекодиране на касови брави

-       Прекодиране на патронници

-       Замяна на стара касова брава с нова патронна брава с блокировка и защитен секретен патрон,

        висок клас на сигурност

-       Отваряне на мазета, гаражи, офиси и магазини

-       Ремонт на заключващи системи

-       Преработка на врати

-       Монтаж и замяна на дръжки и шилдове

-       Мастер системи

-       Система с общ ключ – един ключ  отключва всички патрони

-       Система с централен патрон – ключът от всеки отделен патрон е уникален, но всички ключове могат

        да отключват един патрон, който е на врата, ползвана като входна от всички собственици –

        жилищни кооперации например.

 

-       Система с Мастър ключ – неограничен брой единични потребители, имащи достъп единствено до

        своето помещение и един  мастър ключ, който да отключва всички помещения.

 

-       Система с Главен мастър ключ – система, приспособима за организационни нужди, където има

        по-сложно разпределение на нивата на достъп за различните служители, както и броя на

        помещенията, които са им „разрешени” за ползване.

-       Монтаж на допълнителни заключващи системи

-       Изработка на ключове

-       Изработка на ключ по стария ви патрон или брава, при липса на оригиналния ключ

-       Монтаж на автомати за врати

 

 

gerda2Брави ГЕРДА

Брави GERDA са полски продукт, наложен на пазара, като най- сигурния начин

за заключване и предпазване на вашите жилища, офиси и др.

 

Тази брава е с патрон отвън и врътка отвътре. Има функция антивзлом ( при заключване два пъти отвън, отвътре врътката се блокира и е невъзможно отварянето и, което ще предотврати изнасянето на големи предмети през вратата от крадци. Брава GERDA Tytan има патентована система с 4 000 000 000 комбинации на ключа, осигуряващи уникалност на всяка брава. ГЕРДА е разработена с титанова защита от пробиване и рязане. За езиците и централния конус заподвеждане на ключа са използвани титанови сплави. GERDA е с доказано място № 1 в европа по сигурност, в сектора за допълнителни заключващи системи. Брава ГЕРДА може да се монтира на всички видове входни врати. Ключът на Герда е с обемна секретност - кух/с отвор по оста/ и нарязан от четирите страни. Изключително прецизно влиза в бравата. Дубликат се изработва само на оригинална машина предоставена от ГЕРДА с легитимиране чрез картата на продукта, личната карта на собственика и 2 броя оригинални ключа. При планиране на обири се пропускат врати с логото на GERDA, което стои на розетката. От 15 години няма регистриран обир на защитено с ГЕРДА жилище.

Цена на Брава ГЕРДА с Монтаж: 235 лв.

 

 

 

Поради зачестилите случай на кражби от апартаменти заключени с касови брави – ние предлагаме замяна на вашата касова брава с патронна брава и секретен патрон с висок клас на сигурност, защитен с допълнителна блокировка.

 

Крадците не могат да бъдат спрени – но ние ще ги затрудним максимално!!!

За повече информация,натиснете ТУК!!!

NW4EVVA_KEY1imagesprerabotvaema_brava_FIAMkasova_securrememaster_sistemadrujkiMEHANIZAM

 

 

 

 

 

Professional, skilled Locksmith

 
0878 333 959
 
 

Locksmith services, Emergency release 24 hours, 7 days a week, homes, offices, shops, garages and cellars.
 

Have you lost your keys, forgot it inside the door or you want to increase the security of your home, office, shop, garage or basement, then contact us.


- Unlocking the locks in case of lost or broken key
- Change the locks and chucks
- Installation of Security Systems
- Installation of additional locks
- Installation of additional lock (GERDA)
- Unlocking the combination locks
- Recoding of safe locks
- Recoding chucks
- Replace older combination locks with a new cartridge latch with lock cylinder insert and secure, high-end security
- Opening of basements, garages, warehouses, offices and shops
- Repair of locking systems
- Processing of doors
- Installation and replacement handles and escutcheons
- Master System
- System shared key - one key unlocks all patrons

- A system with a central cylinder - the key of each cartridge is unique, but all keys can unlock
one cartridge, which is the door used as an input from all owners - such as residential buildings, hotel rooms etc.
- Master Key System - unlimited number of individual users have access only to their room and
one master key that unlocks to all rooms.
- System Chief master key - a system adaptable to organizational needs, where there are
more complicated distribution of access levels for different employees, and the number of
premises that they "allowed" to use.
 

- Installation of additional locking systems
- Production of  keys
- Making key in your old cartridge or lock in the absence of the original key
- Installation of automatic doors


 

gerda2Locks GERDA

 

 Locks GERDA are Polish products imposed on the market, the safest way to lock and protect your homes, offices, etc..
This lock is a patron outside and knob inside. There are anti-tampering function (twice when locking outside knob is locked from the inside and is impossible to open and which will prevent the export of large objects through the door of the thieves. GERDA Tytan lock lock has a patented system with four billion combinations of key ensure the uniqueness of each lock. GERDA was developed with titanium protection drilling and cutting. languages ​​and central cone to bring the key used titanium alloys. GERDA has proven spot № 1 in Europe for security sector for additional locking systems. GERDA lock can be installed on all exterior doors. The key to Gerda has a volume of secrecy - hollow / with a hole in the axis / and cut on four sides. very precisely enter into lock. Duplicate is made only to the original machine provided by necklaces themselves with the product card, identity card of the owner and 2 pieces of original key. When planning the robbery is missing doors logo GERDA, which stands at the jack. For 15 years no registered robbery GERDA protected housing.  
Price lock necklaces Installation: 235 BGN.

 
 


 

Due to the frequent cases of theft from apartments locked safe locks - we offer a return on your cash lock shell and lock cylinder insert with high-end security, protected by an additional lock.
 
Thieves can not be stopped - but we will hamper them most!

For more information, click HERE.

ключар център, ключар София, ключар Младост, ключар Слатина, ключар Дружба, ключар Редута, ключар Манастирски ливади, ключар Дианабад, ключар Дървеница, ключар Лозенец, ключар Мусагеница, ключар Витоша, ключар Хаджи Димитър, ключар Бояна, ключар Драгалевци, ключар Горубляне, ключарски услуги център, ключарски услуги софия, ключарски услуги младост, ключарски услуги дружба, ключарски услуги слатина, ключарски услуги редута, ключарски услуги лозенец, ключарски услуги панчарево, ключарски услуги хладилника, ключарски услуги мусагеница, ключарски услуги надежда, ключарски услуги драгалевци, ключарски услуги студентски град

 
 

en